Helceletka

Aktuální protiepidemické podmínky pro činnost

kroužky a výukové programy

Účast v kroužcích a výukových programech není limitována, tedy nevyžaduje splnění podmínky tzv. OTN (očkování – test – prodělaná nemoc).

Ostatní zájmová činnost

V ostatních případech (akce a tábory nad 20 účastníků) je pro účast v zájmových činnostech nutné splnit podmínku OTN. U delších akcí (celodenní a vícedenní) a táborů (pokud se jich účastní víc jak 20 osob) je nutné označit na rubu Listu účastníka tu podmínku, kterou splňujete, a případně ji při zahájení akce (či tábora) doložit. Níže jsme připravili přehled aktuálně platných podmínek OTN. 

Všechny informace vám zašle i vedoucí vašeho kroužku nebo akce. Pravidla se mohou změnit. V takovém případě vás budeme informovat co nejdříve. Nejistota spojená s realizací naší činnosti nás velmi mrzí.

🟥 Účastník mladší 6 let

Test, očkování nebo prodělanou nemoc musí dokládat všichni účastníci od 6 let. Povinnost se týká i dospělých účastníků a to jak na příměstských, tak na pobytových táborech.

Účastníků do 6 let se netýká kontrolní test 8. den trvání pobytové akce a tábora. 

🟩 Testy z testovacího místa

Platný negativní test z testovacího místa doložíte na místě tím, že dáte zdravotníkovi k nahlédnutí certifikát z ocko.uzis.cz, vytištěné potvrzení nebo zaslané v e-mailu či do smsky. V den, kdy tábor začíná, nesmí být PCR test starší 7 dní a antigenní test starší než 72 hodin. (bod 16, písm. a, b)  

Výhradně pro kroužky platí, že AG test z testovacího místa platí 7 dní. (bod 11, písm. c)) 

Prokázat se lze také potvrzením o negativním výsledku RAT testu, provedeného za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby, ne starším než 24 hodin před zahájením tábora či akce.

Pro pobytové akce bude platit pravidlo opakování testů po 7 dnech. Na našich pobytových táborech tak bude muset většina účastníků (včetně těch s testy z testovacích míst) absolvovat kontrolní AG test. Testovací sady je nutné si pořídit a při nástupu na pobytový tábor test odevzdat zdravotníkovi. 

Přetestování nebude nutné u účastníků, kteří na tábor nastoupí s platným PCR testem, mají dokončeno očkování nebo mají imunitu po prodělaném onemocnění. 

🟧 Test provedený na místě

Další možností, jak povinnost splnit, je provést test vlastním antigenním testem. Je potřeba jej absolvovat na místě (na pobočce, na tábořišti nebo na srazu) podle pokynů vedoucího aktivity nebo zdravotníka akce. (bod 16, písm. e)

Zdravotník nebo vedoucí aktivity odečte výsledek testu a na základě jeho negativity bude umožněna účast na aktivitě. Váš test musí být povolen pro samotestování nebo použití laickou osobou. Seznam povolených testů najdete tady. Test není možné si provést doma a přinést jen výsledek nebo čestné prohlášení. 

V případě, že bude test neprůkazný, nebo bude třeba jej opakovat, budeme mít připraveny testy náhradní. Testy nebudeme na místě prodávat ani nabízet zdarma. 

Jeden vlastní antigenní test je potřeba připravit i na pobytový tábor, kde si jej účastníci provedou po 7 dnech trvání. 

Test ze školy

Speciální možnost se otevírá těm, kteří jsou testováni ve škole podle jiného mimořádného opatření. Pokud test není starší než 72 hodin, bude možné ho doložit čestným prohlášením. (bod 16, písm. c) f

🟦 Imunita po prodělaném onemocnění

Testy nemusí podstupovat účastníci, kteří prodělali potvrzené onemocnění covid-19, uběhla doba jejich izolace a od prvního průkazného pozitivního laboratorního testu neuběhlo víc než 180 dní. (bod 16, písm. d) 

Splnění této povinnosti nám prokážete potvrzením (zprávou) od svého praktického lékaře. Za její vystavení si ale může účtovat poplatky v řádu sta korun.

Účastníků s prodělanou nemocí se netýká kontrolní test po 7 dnech trvání pobytového tábora. 

🟪 Proběhlé očkování

Testování se samozřejmě netýká ani účastníků, kteří byli proti onemocnění covid-19 očkováni. Očkování se dokládá certifikátem, který vám po očkování zašle očkovací centrum do e-mailu nebo si ho stáhnete z portálu ocko.uzis.cz

Je potřeba, aby od poslední dávky vakcinace uběhlo nejméně 14 dní. (bod 16, písm. c)

Účastníků s očkováním se netýká kontrolní test po 7 dnech trvání pobytového tábora.